Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на јул 2020. године више су за 3,4%, док су у односу на децембар 2020. године више за 2,9%.

Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,7%, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,6%, цијене интермедијарних производа упросјеку су више за 0,4%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале непромијењене.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 4,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,6%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромјењене.

По областима индустријске производње, у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 4,3%, Производња папира и производа од папира 2,5%, Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%, Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја, производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,3%, Остала прерађивачка индустрија 1,1%, Производња електричне опреме 0,9%, Производња производа од гуме и пластичних маса 0,7%, Производња машина и опреме д.н. 0,5%, Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%, Производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%, Вађење осталих руда и камена, Штампање и умножавање снимљених записа, производња базних метала и Производња рачунара, електронских и оптичких производа по 0,9% и Производња прехрамбених производа 0,1%.

Пад цијена у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године забиљежен је у областима: Производња коже и производа од коже 4,6%, Производња одјеће 1,6% и Вађење осталих руда метала 0,6%.

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ