Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2021.

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у првом тромјесечју 2021. године у односу на прво тромјесечје 2020. године има стопу раста од 2,3%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у првом тромјесечју 2021. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 9,7%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија  за 9,8%, (J) Информације и комуникације за 4,9%, (F) Грађевинарство за 4,2%, док је реално мања у подручјима  (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 1,3% и (L)  Пословање некретнинама за 0,2%.

 

Серијe података према ESA 2010 у текућим цијенама, у цијенама претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности) и десезонирани БДП од првог тромјесечја 2006. године, могу се преузети на линку:

 

база података

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ