Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године, у просјеку су више за 2,9%, у односу на јун 2020. године више су за 5,5% и у односу на децембар 2020. године више су за 4,8%.

Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године, цијене енергије у просјеку су више за 10,1%, цијене интермедијарних производа су више за 2,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 2,5%, цијене капиталних производа више су за 1,8%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2021. године, у односу на мај 2021, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 4,8%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 3,4% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 2,7%.

По областима индустријске производње, у јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године остварен је раст цијена у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 12,0%, производња готових металних производа, осим машина и опреме 7,7%, вађење руда метала 5,9%, производња машина и опреме Д.Н. 3,6%, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 3,4%, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 3,3%, производња прехрамбених производа 3,0%, производња папира и производа од папира 1,5%, производња пића 0,8%, производња осталих производа од неметалних минерала 0,4%, производња електричне опреме 0,2% и производња коже и производа од коже и производња производа од гуме и пластичних маса од по 0,1%.

Пад цијена у јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године забиљежен је у областима: производња базних метала 2,1%, производња хемикалија и хемијских производа 0,4% и производња намјештаја 0,2%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јуну 2021. године, у односу на мај 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ