Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на јун 2020. године више су за 2,8% и у односу на децембар 2020. године више су за 2,5%.

Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,8%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 1,2%, цијене капиталних производа више су за 1,1%, трајни производи за широку потрошнју 0,1%, док су цијене енергије ниже за 0,3%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 5,5%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 0,7%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромјењене.

По областима индустријске производње, у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња готових металних производа, осим машина и опреме 6,4%, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада, рециклажа материјала 5,5%, производња базних метала 2,1%, штампање и умножавање снимљених записа 2,0%, производња прехрамбених производа и производња осталих производа од неметалних минерала по 1,5%, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја, производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,1%, производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,9%, производња хемикалија и хемијских производа и производња машина и опреме д,н по 0,8%, производња пића, производња одјеће, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,6%, вађење руда метала и производња електричне опреме по 0,2% и производња намјештаја 0,1%.

Пад цијена у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године забиљежен је у областима: производња моторних возила, приколица и полуприколица 2,9%, вађење угља и лигнита (мрког угља) 2,0%, производња папира и производа од папира1,5%, производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,6%, oстала прерађивачка индустрија 0,2%, вађење осталих руда и камена 0,1%.

У преосталих седам области индустријске производње цијене у јуну 2021. године у односу на мај 2021. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ