Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2021. године, у односу на април 2021. године, у просјеку су више за 1,1%, у односу на мај 2020. године више су за 2,0% и у односу на децембар 2020. године више су за 1,8%.

Посматрано по намјени потрошње, у мају 2021. године, у односу на април 2021. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 1,1%, цијене енергије више су за 0,6%, цијене капиталних производа више су за 0,4%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2021. године, у односу на април 2021, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,6%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 1,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,0%.

По областима индустријске производње, у мају 2021. године, у односу на април 2021. године остварен је раст цијена у областима: производња електричне опреме 7,0%; вађење руда метала 3,2%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,8%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,2%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња кокса и рафинисаних нафтних производа по 0,8%; производња базних метала 0,7%; производња хемикалија и хемијских производа 0,6%; производња прехрамбених производа, производња коже и производа од коже по 0,4%; производња моторних возила, приколица и полуприколица и производња намјештаја 0,3%.

Пад цијена у мају 2021. године, у односу на април 2021. године забиљежен је у областима: производња пића 1,7%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,1% и производња машина и опреме д.н. 0,1%.

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у мају 2021. године, у односу на април 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ