Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2021. године у односу на април 2021. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на мај 2020. године више су за 2,4% и у односу на децембар 2020. године више су за 2,0%.

Посматрано по намјени потрошње, у мају 2021. године у односу на април 2021. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,6%, цијене капиталних производа и цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за по 0,1% док су цијене енергије ниже за 1,3%, а цијене трајних производа за широку потрошњу ниже за 1,1%.

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2021. године у односу на април 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 7,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,9%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромјењене.

По областима индустријске производње, у мају 2021. године у односу на април 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 7,2%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,5%; производња папира и производа од папира 1,4%; производња хемикалија и хемијских производа, производња базних метала по 0,7%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,6%; производња прехрамбених производа, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала по 0,3%; производња машина и опреме д.н. 0,1%.

Пад цијена у мају 2021. године у односу на април 2021. године забиљежен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,3%; производња одјеће 2,3%; производња коже и производа од коже 2,2%; производња осталих производа од неметалних минерала, производња намјештаја 1,2%; вађење руда метала 0,3% и вађење осталих руда и камена 0,2%.

У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у мају 2021. године у односу на април 2021. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ