Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године, у просјеку су ниже за 0,3%, односу на април 2020. године у просјеку су више за 1,1% и у односу на децембар 2020. године више су за 0,8%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 2,2% и цијене интермедијарних производа су више за 0,2%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже су за 3,1%, цијене енергије ниже су за 1,3% и цијене нетрајних производа за широку потрошњу су ниже за 0,8%.  

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2021. године, у односу на март 2021, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 3,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,2%.

 

По областима индустријске производње, у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године остварен је раст цијена у областима: производња коже и производа од коже 2,6%; производња базних метала 2,0%; производња текстила 1,2%; производња производа од гуме и пластичних маса 1,1%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,8%; производња пића 0,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,2% и производња машина и опреме Д.Н. 0,1%.  

 

Пад цијена у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године забиљежен је у областима: вађење руда метала 3,8%; производња намјештаја 2,2%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%; производња прехрамбених производа 1,5%; производња хемикалија и хемијских производа 0,6%; производња електричне опреме 0,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,1%.    

 

У преосталих седам области индустријске производње цијене су у априлу 2021. године, у односу на март 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ