Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2021. године у односу на март 2021. године, у просјеку су више за 0,3%, у односу на април 2020. године више су за 2,4% и у односу на децембар 2020. године више су за 2,5%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2021. године у односу на март 2021. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,6%, цијене интермедијарних производа више су за 0,5% и цијене енергије, као и цијене капиталних производа су више за по 0,2%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2021. године у односу на март 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромјењене.

 

По областима индустријске производње, у априлу 2021. године у односу на март 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња коже и производа од коже 7,2%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,3%; производња пића, производња намјештаја по 2,0%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,6%; производња одјеће 1,4%; производња производа од гуме и пластичних маса и производња базних метала по 1,3%; вађење осталих руда и камена 1,0%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,8%; производња хемикалија и хемијских производа, производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,7%; производња прехрамбених производа, производња текстила по 0,5%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,3%.    

 

Пад цијена у априлу 2021. године у односу на март 2021. године забиљежен је у областима: производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,6%; производња папира и производа од папира 1,4%; вађење руда метала 1,0%.

 

У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у априлу 2021. године у односу на март 2021. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ