Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године, у просјеку су ниже за 0,2%, односу на март 2020. године у просјеку су више за 0,2% и у односу на децембар 2020. године више су за 1,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,5%, цијене интермедијарних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже су за 0,6%, док су цијене енергије у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 4,0%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 1,8%, а цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,4%.


По областима индустријске производње, у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године остварен је раст цијена у областима: вађење руда метала 5,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,8%; производња машина и опреме Д.Н. 1,5%; производња коже и производа од коже 1,3%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,2%; производња хемикалија и хемијских производа 0,6%; производња прехрамбених производа, производња папира и производа од папира по 0,5%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; производња намјештаја 0,1%.


Пад цијена у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године забиљежен је у областима: производња електричне опреме 5,8%; остала прерађивачка индустрија 2,2%; производња производа од гуме и пластичних маса 1,9%; производња базних метала 1,6%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%; производња пића 0,6%; вађење осталих руда и камена 0,2%.


У преосталих шест области индустријске производње, цијене су у марту 2021. године, у односу на фебруар 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ