Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на март 2020. године више су за 2,1% и у односу на децембар 2020. године више су за 2,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,9%, цијене енергије више су за 0,5%, цијене интермедијарних производа више су за 0,4% цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,3% и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 5,1%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,6% цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромјењене.


По областима индустријске производње, у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 5,1%; производња осталих саобраћајних средстава 5,0%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 2,4%; производња одјеће 1,9%; штампање и умножавање снимљених записа, производња кокса и рафинисаних нафтних производа по 1,2%; производња хемикалија и хемијских производа, производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,6%; производња прехрамбених производа, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,5%; вађење осталих руда и камена, производња текстила, остала прерађивачка индустрија по 0,4%; вађење руда метала 0,3%; поправка и инсталација машина и опреме 0,2%; производња електричне опреме, производња машина и опреме д.н. по 0,1%.


Пад цијена у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 10,0%; производња папира и производа од папира 0,4%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ