Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

Реални пад бруто домаћег производа (БДП) у четвртом тромјесечју 2020. године, у односу на четврто тромјесечје 2019. године, износио је 2,4%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2020. године бруто додата вриједност реално је мања у подручјима: (R,S) Умјетност, забава и рекреација; Остале услужне активности  за 6,5%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 4,6%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 6,4%, док је реално већа у подручјима (А) Пољопривреда, шумарство и риболов за 5,3%, и (Ј) Информације и комуникације за 2,4%.

 

Серијe података према ESA 2010 у текућим цијенама, у цијенама претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности) и десезонирани БДП од првог тромјесечја 2006. године, могу се преузети на линку:

 

База података

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ