Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године, у просјеку су више за 0,3%, у односу на фебруар 2020. године више су за 0,4% и у односу на децембар 2020. године више су за 1,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 3,9%, цијене енергије више су за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,3%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 2,0% и цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,1%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 1,9% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су више за 0,1%.


По областима индустријске производње, у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године остварен је раст цијена у областима: производња намјештаја 3,3%; вађење руда метала 2,6%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,4%; производња осталих производа од неметалних минерала 2,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,9%; производња електричне опреме 1,5%; производња коже и производа од коже 1,4%; производња прехрамбених производа 0,6%; производња папира и производа од папира 0,5% и производња пића 0,1%.


Пад цијена у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године забиљежен је у областима: производња машина и опреме д.н. 4,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,7%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,8%; производња хемикалија и хемијских производа 0,5%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,2% и производња базних метала 0,1%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у фебруару 2021. године, у односу на јануар 2021. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ