Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, у просјеку су више за 1,5%, у односу на фебруар 2020. године више су за 1,6% и у односу на децембар 2020. године више су за 1,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 12,9%, цијене енергије више су за 1,9%, цијене капиталних производа више су за 1,2%, цијене интермедијарних производа више су за 1,0%, а цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 7,9%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више су за 3,0%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,0% док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,7%.


По областима индустријске производње, у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња намјештаја 13,3%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 7,9%; штампање и умножавање снимљених записа 3,1%; производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,0%; производња папира и производа од папира производња готових металних производа, осим машина и опреме по 1,4%; производња прехрамбених производа 1,1%; поправка и инсталација машина и опреме 1,0%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,6%; производња хемикалија и хемијских производа 0,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,3%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%; производња текстила, производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата по 0,1%.


Пад цијена у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 5,6%; вађење руда метала 1,7%; производња базних метала 0,9%; производња одјеће 0,5%; вађење осталих руда и камена 0,3%; производња електричне опреме 0,1%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у фебруару 2021. године у односу на јануар 2021. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ