Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године, у просјеку су више за 1,0% и у односу на јануар 2020. године у просјеку су ниже за 0,6%.
Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,8%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, цијене енергије у просјеку су ниже за 2,4%, цијене капиталних производа ниже су за 0,6% и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,3%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,1% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,5%.По областима индустријске производње, у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године остварен је раст цијена у областима: производња готових металних производа, осим машина и опреме 7,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,4%; производња електричне опреме 1,2%; остала прерађивачка индустрија 1,0%; производња пића 0,8%; вађење руда метала 0,7%; производња прехрамбених производа 0,5%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,1%.Пад цијена у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године забиљежен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 4,4%; производња базних метала 1,8%; производња коже и производа од коже, производња машина и опреме д.н. 1,7%; производња хемикалија и хемијских производа 0,5%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,4% и производња текстила 0,1%.У преосталих седам области индустријске производње цијене су у јануару 2021. године, у односу на децембар 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ