Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2021.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године у просјеку су више за 0,3%, а у односу на јануар 2020. године у просјеку су ниже за 0,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 1,1%, цијене енергије су више за 0,1%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале непромијењене.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,9%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 2,5%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,2% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године, забиљежен је раст цијена у: производњи коже и производа од коже 6,4%; вађењу руда метала 5,2%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 4,7%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,9%; производњи хемикалија и хемијских производа 0,4%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,3% и производњи одјеће 0,2% и вађењу осталих руда и камена 0,1%.


Пад цијена у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године забиљежен је у областима: производња електричне опрем 9,2%; производња папира и производа од папира 1,7%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,5%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,8%; производња текстила, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња базних метала као и поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ