Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, децембар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, у просјеку су више за 0,1% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 1,6%.


Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, цијене интермедијарних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,4%, цијене енергије више су за 0,1%, док су цијене капиталних производа, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за по 1,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у децембру 2020. године у односу на новембар 2020, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 5,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 4,8% и цијене подручја (C) Прерађивачка у просјеку су ниже за 0,3%.


По областима индустријске производње, у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године остварен је раст цијена у областима: вађење руда метала 6,2%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада;
рециклажа материјала 5,1%; производња електричне опреме 1,7%; производња коже и производа од коже 1,4%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,6%; производња хемикалија и хемијских производа, производња базних метала, производња машина и опреме Д.Н. по 0,4%; производња намјештаја 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.


Пад цијена у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године забиљежен је у областима: остала прерађивачка индустрија 5,0%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 3,1%; производња прехрамбених производа 1,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%; вађење угља и лигнита (мрког угља), производња пића, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,1%.


У преосталих пет области индустријске производње, цијене су у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ