Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, у просјеку су више за 0,5%, док су у односу на децембар 2019. године, у просјеку ниже за 0,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,5%, цијене интермедијарних производа, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за по 0,3%, цијене капиталних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу више за по 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,0%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,2%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више су за 0,1%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку ниже за 1,5%.


По областима индустријске производње, у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: вађење угља и лигнита (мрког угља) 6,3%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,8%; производња прехрамбених производа, производња осталих производа од неметалних минерала по 0,5%; производња базних метала 0,2%; производња текстила, производња папира и производа од папира, производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња намјештаја, поправка и инсталација машина и опреме и производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација по 0,1%.


Пад цијена у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, забиљежен је у областима: производња одјеће 1,7%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,5%; вађење осталих руда и камена 1,2%; производња коже и производа од коже 0,6%; вађење руда метала 0,5%; производња хемикалија и хемијских производа 0,2%; производња машина и опреме д.н. 0,1%.


У преосталих једанаест области индустријске производње, цијене су у децембру 2020. године у односу на новембар 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ