Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, у просјеку су ниже за 0,5%, у односу на новембар 2019. године ниже су за 1,8% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, цијене интермедијарних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку су ниже за 0,6%, цијене енергије и цијене капиталних производа ниже су за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2020. године у односу на октобар 2020, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 0,7%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су ниже за 4,6% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,2%.


По областима индустријске производње, у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године остварен је раст цијена у областима: производња коже и производа од коже 1,1%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,7%; производња базних метала 0,5%; производња машина и опреме д.н. 0,1%.


Пад цијена у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године забиљежен је у областима: производња текстила 17,4%; вађење руда метала 5,8%; производња електричне опреме 4,9%; производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; производња осталих производа од неметалних минерала, производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,4%; производња пића 0,2%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ