Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, у просјеку су ниже за 0,1%, док су у односу на новембар 2019. године, као и у односу на децембар 2019. године, у просјеку ниже за 0,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, цијене трајних производа за широку потрошњу, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене енергије, цијене интермедијарних производа, као и цијене капиталних производа у просјеку остале непромијењене.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 5,9%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња електричне опреме 10,3%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 5,9%; вађење руда метала 1,3%; штампање и умножавање снимљених записа 0,7%; производња одјеће 0,6%; производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,3%; производња машина и опреме д.н. 0,2%; производња хемикалија и хемијских производа, као и поправка и инсталација машина и опреме по 0,1%.


Пад цијена у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 2,3%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,7%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,9%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,2%; производња производа од гуме и пластичних маса, производња намјештаја, производња прехрамбених производа по 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње, цијене су у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ