Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, у просјеку су више за 0,5%, у односу на октобар 2019. године у просјеку су ниже за 1,8% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 1,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,8%, цијене капиталних производа више су за 0,6%, цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку су ниже за 1,1%, цијене енергије ниже су за 0,7% и цијене нетрајних производа за широку потрошњу су ниже за 0,4%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2020. године у односу на септембар 2020, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 13,9%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 0,7% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,2%.


По областима индустријске производње, у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године остварен је раст цијена у областима: производња текстила 21,1%; вађење руда метала 18,6%; производња хемикалија и хемијских производа 1,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала по 0,7%; производња производа од гуме и пластичних маса, производња моторних возила, приколица и полуприколица по 0,1%.


Пад цијена у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 3,1%; остала прерађивачка индустрија 1,1%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња електричне опреме по 0,9%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,8%; производња прехрамбених производа, производња базних метала по 0,3%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ