Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на октобар 2019. године у просјеку су ниже за 0,6% и у односу на децембар 2019. године, ниже су за 0,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,5%, цијене интермедијарних производа више су 0,4%, цијене енергије више су за 0,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,4% и цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више су за 2,0%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више за 0,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: вађење угља и лигнита (мрког угља) 5,9%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,1%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,6%; поправка и инсталација машина и опреме 1,4%; производња коже и производа од коже 1,0%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,7%; производња хемикалија и хемијских производа 0,4%; вађење руда метала 0,1%.


Пад цијена у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, забиљежен је у областима: производња одјеће 2,8%; вађење осталих руда и камена 1,7%; штампање и умножавање снимљених записа 0,7%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; производња прехрамбених производа 0,3%; производња машина и опреме Д.Н. 0,2%; производња папира и производа од папира као и производња намјештаја по 0,1%.


У преосталих тринаест области индустријске производње, цијене су у октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ