Истраживање и развој, 2019.

 

 

 

 

 

 

На пословима истраживања и развоја у 2019. години било је запослено 1 059 особа, са пуним и краћим од пуног радног времена, од чега су половина жене. Број запослених могуће је изразити и помоћу еквивалента пуне запослености и тако добијамо да је у 2019. години пуно радно вријеме на пословима истраживања и развоја било запослено 697,0 особа.


У истом периоду на пословима истраживања и развоја, на основу уговора о дјелу или ауторског уговора, билo je ангажованo 296 особa, од чега су 144 жене. Изражено еквивалентом пуне запослености, на пословима истраживања и развоја пуно радно вријеме биле су ангажоване 133,3 особе.


Од укупног броја запослених, највеће учешће имају истраживачи (68,6%), техничко особље (15,0%) и остало особље (16,3%).


Највећи број истраживача запослен je у сектору високог образовања (83,6%), пословном сектору (14,0%), државном сектору (2,3%), док у непрофитном сектору нема запослених истраживача.


Када се посматра област истраживања и развоја, највећи број истраживача запослен је у области Инжењерство и технологија (34,5%).


У укупном број ангажованих на пословима истраживања и развоја највеће учешће имају истраживачи, 77,4%. Највећи број истраживача ангажован је у сектору високог образовања, 83,4%.


Када се посматра област истраживања, највише истраживача ангажовано је у области Друштвене науке.


Бруто домаћи издаци за ИР у 2019. години износили су 17 687 000 КМ, од тога су текући издаци 15 323 000 КМ (86,6%), а инвестициони издаци 2 364 000 КМ (13,4%).


Бруто домаћи издаци највећи су у области Инжењерство и технологија (47,4%). Област истраживања и развоја одређена је према претежној области, односно области у којој ради највећи број запослених на пословима истраживања и развоја.


Од укупно утрошених средстава за 454 истраживачко - развојна рада, скоро трећина укупног износа утрошена је за Опште унапређење знања (31,5%). Од укупно утрошених средстава, 57,7% средстава утрошено је за примијењена истраживања, 28,3% за фундаментална истраживања и 14,0% за експериментални развој (развојна истраживања).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ