Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на септембар 2019. године у просјеку су ниже за 2,3% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2020. године у односу на август 2020. године, цијене интермедијарних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку су више за 0,7%, цијене енергије више су за 0,1%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,6% и цијене нерајних производа за широку потрошњу су ниже за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2020. године у односу на август 2020, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 6,9%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,1%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку ниже за 0,5%.


По областима индустријске производње, у септембру 2020. године у односу на август 2020. године остварен је раст цијена у областима: вађење руда метала 9,2%; производња електричне опреме 1,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,0%; производња прехрамбених производа, производња базних метала по 0,4%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%; вађење осталих руда и камена и производња кокса и рафинисаних нафтних производа по 0,1%.


Пад цијена у септембру 2020. године у односу на август 2020. године забиљежен је у областима: остала прерађивачка индустрија 9,3%; производња хемикалија и хемијских производа 1,7%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,5%; производња коже и производа од коже 0,4%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у септембру 2020. године у односу на август 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ