Тромјесечни бруто домаћи производ, друго тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

Реални пад бруто домаћег производа (БДП) у другом тромјесечју 2020. године, у односу на друго тромјесечје 2019. године, износио је 6,9%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у другом тромјесечју 2020. године бруто додата вриједност реално је мања у подручјима: (R,S) Умјетност, забава и рекреација; Остале услужне активности за 25,2%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 15,0%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 9,8%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 15,6%, док је реално већа у подручјима (А) Пољопривреда, шумарство и риболов за 2,8% и (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 1,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ