Листа статистичких истраживања и показатеља

 

На листи статистичких истраживања које спроводи Републички завод за статистику приказана су сва статистичка истраживања/aктивности, којa за крајњи резултат имају производњу и објављивање података и показатеља о одређеној појави. Листа је ажурна у односу на текући План рада Завода.

 

Истраживања су дата према називу и скраћеној ознаци истраживања, a приказана су према статистичким областима, заједно са припадајућим подацима и показатељима.

 

Назив истраживања Подаци и показатељи

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Годишњи извјештај o цијенама грађевинских радова у нискоградњи (Г ГРАЂ-ПЦГ)

индекси произвођачких цијена у грађевинарству/нискоградњи

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту (ГРАЂ-11)

вриједност извршених радова према врсти грађевинских објеката, број и површина завршених зграда и станова 

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама (М КПС ГРАЂ-ГД)

број и корисна површина предвиђених станова за изградњу

Тромјесечни извјештај o цијенама грађевинских радова у станоградњи (Т КПС ГРАЂ-ПЦГ)

индекси произвођачких цијена у грађевинарству/станоградњи

Тромјесечни извјештај o цијенама продатих нових станова (Т КПС ГРАЂ-41)

просјечна цијена метра квадратног продатих нових станова, број станова, корисна површина станова

Тромјесечни извјештај грађевинарства (T КПС ГРАЂ-21)

индекси производње у грађевинарству и стопе промјене за грађевинарство укупно, објекте високоградње и објекте нискоградње

Тромјесечни извјештај о грађевинским радовима у иностранству (ГРАЂ-33)

индекси вриједности извршених радова, просјечног броја радника на градилиштима и укупно извршених ефективних часова

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

 

Развој кварталних индикатора за остале услужне дјелатности

индекси  промета у угоститељству и осталим услужним дјелатностима

Трговина на мало

индекс промета трговине на мало

Тромјесечни извјештај дистрибутивне трговине (К КПС ТРГ-2)

промет и индекс промета дистрибутивне трговине

Тромјесечни индикатори у саобраћају и складиштењу

индекси промета у саобраћају и складиштењу

ЕНЕРГЕТИКА

 

Годишњи извјештај о дистрибуцији електричне енергије (ЕН-Е4-Г)

биланс електричне енергије

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи биогаса (ЕН-БГ-Г)

биланс биогаса

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи електричне енергије (ЕН-Е2.1-Г)

биланс електричне енергије

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи електричне енергије и топлоте (ЕН-Е2-Г)

биланс електричне енергије, биланс топлотне енергије

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи нафте и деривата нафте (ЕН-Н1-Г)

биланс нафте и деривата нафте

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи нафте и деривата нафте (ЕН-Н2-Г)

биланс нафте и деривата нафте

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи топлотне енергије (ЕН -Т1-Г)

биланс топлотне енергије

Годишњи извјештај о производњи и потрошњи угља (ЕН-У1-Г)

биланс угља

Годишњи извјештај о снабдијевању природним гасом (ЕН-Г-Г)

биланс природног гаса

Годишњи извјештај о трговини енергентима (ЕН-ТЕ-Г)

показатељи за билансе по енергентима.

Годишњи извјештај о укупној производњи и потрошњи електричне енергије (ЕН-Е1-Г)

биланс електричне енергије

Годишњи извјештај о утрошку енергије и горива у индустрији (ЕН-УГЕ-Г)

показатељи за билансе по енергентима

ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Годишњи извјештај о јавној канализацији (ВОД-2К)

годишњи подаци о отпадним комуналним водама

Годишњи извјештај о јавном водоводу (ВОД- 2В)

годишњи подаци о изворима воде и снабдијевању водом

Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања у индустрији (ВОД-1)

годишњи подаци о снабдијевању, коришћењу и третману отпадних вода

Годишњи извјештај о отпаду одложеном на депоније (КОМ-6аД)

структурни подаци о отпаду одложеном на депоније

Годишњи извјештај о прикупљеном комуналном отпаду (КОМ-6аП)

структурни подаци о прикупљеном комуналном отпаду

Годишњи извјештај о трошковима заштите животне средине (ТР-ЖС)

годишњи подаци о инвестицијама и текућим трошковима за заштиту животне средине према Класификацији дјелатности заштите животне средине

Емисија гасова са ефектом стаклене баште

компилирани подаци о емисијама гасова са директним и индиректним ефектом стаклене баште представљени као еквивалентне емисије угљен-диоксида (CO2) и као емисије појединачних гасова.

Годишње истраживање о насталом отпаду (ОТП) годишњи подаци о количини и врсти отпада насталог током одвијања дјелатности пословних субјеката

ЗДРАВСТВО

 

Здравствена статистика

подаци о броју и врсти здравствених установа и структури кадрова у здравственим установама, броју обољелих према врсти болести

Национални здравствени рачун

компоненте здравственог рачуна за Републику Српску по HC, HF, HP класификацији.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Годишњи извјештај о инвестицијама (ИНВ)

индикатори о инвестиционим улагањима  пословних субјеката

ИНДУСТРИЈА

 

Годишњи извјештај индустрије (ИНД-21 PRODCOM)

подаци о произведеним количинама, продатим количинама и вриједности продаје на нивоу PRODCOM производа

Мјесечни извјештај индустрије (М КПС ИНД-1)

изворни, сезонски и календарски прилагођени индекси индустријске производње - за индустрију укупно, према главним индустријским групама (ГИГ), по подручјима и областима Класификације дјелатности

Мјесечни извјештај о броју запослених у индустрији (М КПС ИНД-1)

индекси запослених у индустрији - за индустрију укупно, по подручјима и областима Класификације дјелатности

Мјесечни индекс промета у индустрији (М КПС ИНД-1)

индекси промета у индустрији и стопе промјене за индустрију укупно и према главним индустријским групама (ГИГ) за укупно тржиште, за домаће и страно тржиште

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Годишње истраживање о употреби информационих и комуникационих технологија у домаћинствима (ИКТ-02/Г)

годишњи показатељи о употреби информационо-телекомуникационих уређаја у домаћинствима, од стране појединаца за потребе образовања, усавршавања и запошљавања, показатељи коришћења интернетских услуга

Годишње истраживање о употреби информационих и комуникационих технологија у предузећима (ИКТ-01/Г)

годишњи показатељи употребе информационо-телекомуникационих уређаја у предузећима, државној управи и коришћењу интернетских услуга

Годишњи извештај о ПТТ средствима, мрежи и услугама - телекомуникациони саобраћај (ПТТ/Г-11а)

подаци о телекомуникационим средствима, подаци о претплатницима, промет у домаћем и међународном саобраћају по врстама услуга

Тромјесечни извјештај о ПТТ промету - телекомуникациони саобраћај (ПТТ/Т-11а)

индекси телефонско промета у домаћем и међународном саобраћају

КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ

 

Годишњи извјештај  о производњи, промету, увозу и извозу филмова (ФИЛМ-3)

број произвођача и дистрибутера филмова и број приказаних филмова.

Годишњи извјештај  удружење грађана у области културе (КУ-2)

број удружења, број учесника и посјетилаца према активностима из области културе 

Годишњи извјештај ансамбала, оркестара и хорова  (КУ-5)

број ансамбала, оркестара и хорова, изведених дјела, концерата и запослених

Годишњи извјештај архива (АРХ-1)

број архива, архивска грађа према времену настанка и сређености број запослених у архивима

Годишњи извјештај библиотека (БИБ-1)

број библиотека, обрађен библиотечки материјал, број корисника (у библиотеци и ван ње), број запослених у библиотекама

Годишњи извјештај биоскопа (ФИЛМ-1)

број биоскопа, укупан број приказаних филмова (представа), број посјетилаца.биоскопа

Годишњи извјештај галерија (КУ-3)

број галерија, изложбе, посјетиоци и број запослених у галеријама

Годишњи извјештај за издавачку дјелатност - статистички лист за књиге и брошуре; листове (новине); часописе и рото-штампу (ШТ-1, ШТ-2, ШТ-3, ШТ-4)

укупан тираж, тираж по мјесецима, број издавача, број, врста и намјена дјела и публикација, језик издања, укупан годишњи тираж у току године за рото-штампу

Годишњи извјештај за музеје и музејске збирке (КУ-4)

број музеја и музејских збирки, обрађени музејски предмети, број запослених у музејима

Годишњи извјештај за радио (РАДИО-1)

број радио-станица, укупан број минута емитованог програма, број запослених у радио-станицама

Годишњи извјештај завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа (КУ-6)

број спроведених археолошких истраживања и промотивних активности о регистрованим културним и природним добрима, сепаратима заштите наслијеђа у области просторног и урбанистичког планирања, популаризацији културно-историјског и природног наслијеђа, број запослених

Годишњи извјештај кинотеке (ФИЛМ-2)

број кинотека и приказаних филмова (краткометражних и дугометражних)

Годишњи извјештај културног центра (КЦ-1)

број културних центара, број учесника и посјетилаца према активностима из области културе, број запослених у културним центрима  

Годишњи извјештај културно-умјетничког друштва (КУД-1)

број културно-умјетничких друштава, број учесника, фестивала и посјетилаца 

Годишњи извјештај позоришта (КУ-1)

број позоришта, укупно изведена дјела по врсти и поријеклу, посјетиоци, број запослених у позориштима

Годишњи извјештај телевизије (ТВ-1)

број ТВ станица, укупан број минута емитованог програма, број запослених у ТВ станицама

Годишњи извјештај фестивала (ФЕСТИВАЛ-1)

број фестивала, солиста, учесника и посјетилаца фестивала

НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ

 

Буџетска издвајања за истраживање и развој

буџетска издвајања за истраживање и развој према секторима и друштевно - економским циљевима и планирана буџетска издвајања за истраживање и развој

Годишњи извјештај о истраживању и развоју за високошколске установе (ИР-2)

број високошколских установа и научних и истраживачко-развојних института који се баве научно-истраживачком дјелатношћу; запослени који су ангажовани на пословима истраживања и развоја исказано бројем физичких лица и еквивалентом пуне запослености и према степену образовања; издаци за истраживачко-развојну дјелатност; извори средстава потрошених за истраживачко-развојну дјелатност; број истраживачких радова према научној области, објављеним научним и стручним чланцима и монографијама; патенти у високој, средње високој, средње ниској и ниској технологији

Годишњи извјештај о истраживању и развоју за државни сектор и непрофитне организације - удружења (ИР-3)

број непрофитних организација - удружења и институција државног сектора која са баве научно-истраживачком дјелатношћу; запослени који су ангажовани на пословима истраживања и развоја исказано бројем физичких лица и еквивалентом пуне запослености и према степену образовања; издаци за истраживачко-развојну дјелатност; извори средстава потрошених за истраживачко-развојну дјелатност; број истраживачких радова према научној области, објављеним научним и стручним чланцима и монографијама; патенти у високој, средње високој, средње ниској и ниској технологији

Годишњи извјештај о истраживању и развоју за привредне субјекте (предузећа)  (ИР-1)

број привредних субјеката - предузећа која се баве научно-истраживачком дјелатношћу; запослени који су ангажовани на пословима истраживања и развоја исказано бројем физичких лица и еквивалентом пуне запослености и према степену образовања; издаци за истраживачко-развојну дјелатност; извори средстава потрошених за истраживачко-развојну дјелатност; број истраживачких радова према научној области, објављеним научним и стручним чланцима и монографијама; патенти у високој, средње високој, средње ниској и ниској технологији

НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ

 

Годишњи бруто домаћи производ по производном приступу, сталне цијене

компоненте БДП-а по подручјима класификације дјелатности, БДП у цијенама претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности) и стопа реалног раста

Годишњи бруто домаћи производ по производном приступу, текуће цијене

компоненте БДП-а по подручјима класификације дјелатности и институционалним секторима, БДП у текућим цијенама, укупни и по становнику у КМ, USD и EUR

Годишњи бруто домаћи производ по расходном  приступу, текуће цијене

компоненте потрошње БДП-а у текућим цијенама

Годишњи бруто домаћи производ по расходном приступу, сталне цијене

компоненте потрошње БДП у цијенама претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности) и стопе реалног раста.

Годишњи бруто домаћи производ према доходовном приступу, текуће цијене

доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима

Тромјесечни бруто домаћи производ према производном приступу

серије тромјесечног БДП-а по групама подручја Класификације дјелатности у текућим цијенама, у цијенама претходне године, у цијенама 2015. године (ланчано повезане вриједности), десезонирани БДП, стопе реалног раста

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Годишњи извјештај домова ученика и студентских домова (ШД)

број домова (ђачких и студентских), број корисника и број запослених

Годишњи извјештај за предшколске установе (ПШВ)

број предшколских установа према облику својине; дјеца по полу, васпитним групама и години рођења, број дјеце у јасличким групама и години рођења; висина уплате за боравак дјеце у предшколским установама; запослени у предшколским установама по полу, старосним групама и еквиваленту пуне запослености

Извјештај о наставницима и сарадницима на високошколским установама (ШВ-60)

наставници и сарадници према полу, годинама старости, звању, трајању радног времена, еквиваленту пуне запослености и научним квалификацијама

Извјештај о упису студената (ШВ-20)

број високошколских установа; уписани студенти према врсти и сједишту високошколске установе, полу, годинама старости, типу студија, години студија, начину студирања, начину финансирања, претходно завршеној средњој школи, општини пребивалишта, држављанству и областима образовања према ISCED-у

Извјештај о упису студената у зимски семестар (ШВ-22)

уписани студенти према врсти школе, полу, години студија и начину студирања

Образовање у саобраћају

број кандидата који су приступили полагању испита и кандидати који су положили испит по областима у саобраћају

Статистика основног и средњег образовања одраслих

произведени индикатори: полазници образовања одраслих по полу, години рођења и разредима; фонду часова према наставном плану; полазници  који су завршили школу према  врсти школе.

Статистички извјештај за основне школе, школе за дјецу са посебним потребама и ниже музичке школе

број школа и врста одјељења; ученици који су промијенили школу или прекинули школовање; ученици по разредима, полу и години рођења; учење страног језика; наставници по полу, годинама старости, трајању радног времена и еквиваленту пуне запослености према ISCED нивоима, као и друго особље запослено у школи по полу и трајању радног времена

Статистички извјештај за средње школе и школе за дјецу са посебним потребама

број средњих школа према врсти школе; ученици по полу, врсти школе и учењу страног језика; ученици који су промијенили школу или прекинули школовање по разредима и према разлозима; ученици који су завршили школу по полу и години рођења; наставници по полу, години старости, трајању радног времена и еквиваленту пуне запослености, као и друго особље запослено у школи по полу и трајању радног времена; новоуписани ученици по полу и години рођења; опремљеност школе рачунарима

Статистички лист за докторе наука (ШВ-70)

доктори наука према полу, годинама старости и научној области

Статистички лист за контролу података о уписанима на постдипломски студиј/студиј II циклуса (ШВ-31)

број уписаних на магистарске, мастер и специјалистичке студије, према полу, години студија и називу студија

Статистички лист за контролу података уписаних на докторски студиј/студиј III циклуса (ШВ-41)

број уписаних на докторске студије, број пријављених докторских дисертација, назив студија и подјела према полу и години студија

Статистички лист за магистре наука, мастере и специјалисте (ШВ-80)

магистри наука, мастери, односно, специјалисти према полу, старости и научној области.

Статистички лист за студенте који су дипломирали/завршили академскe или струковнe студијe (ШВ-50)

дипломирани/завршени студенти према врсти и сједишту установе, полу, годинама старости, начину студирања и областима образовања према ISCED-у

Статистички лист за упис на докторски студиј/студиј III циклуса (ШВ-40)

број уписаних на докторске студије, број пријављених докторских дисертација, према полу, старости и научној области

Статистички лист за упис на постдипломски студиј/студиј II циклуса (ШВ-30)

број уписаних на магистарске, мастер и специјалистичке студије, према полу, старости и научној области

Финансијска статистика образовања

јавни издаци за формално образовање, издаци за образовне установе према изворима средстава, издаци за образовање према сврси потрошње

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО

 

Годишње истраживање о површинама и засадима на крају прољетне сјетве

показатељи о површинама под усјевима на крају прољећне сјетве, површинама воћњака, винограда, очекиваним приносима важнијих пољопривредних култура

Годишње истраживање пољопривредних газдинстава (ГИПГ)

показатељи о површинама коришћеног пољопривредног земљишта, оствареним приносима раних и касних усјева, воћа, винограда, броју и промету стоке, оствареној сточарској производњи, промету пољопривредног земљишта, радној снази на газдинству

Годишњи извјештај о аквакултури (АQ-1)

подаци о величини објеката аквакултуре и количини произведене конзумне рибе

Годишњи извјештај о прикупљању млијека и производњи млијечних производа (ПО-М-МП/Г)

показатељи о прикупљеним количинама млијека, садржају масти и протеина у млијеку и оствареној годишњој производњи млијечних производа

Годишњи извјештај о сточарству (ПО-51-а и ПО-51-б)

показатељи бројног стања домаћих животиња и остварене сточарске производње

Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица (ПО-Ј/Г)

показатељи о укупном годишњем капацитету инкубаторских станица и броју насађених јаја према врсти, категорији и типу живине

Годишњи индекси обима пољопривредне производње

индекси обима укупне пољопривредне производње и производних група и подгрупа пољопривредних производа

Економски рачуни за пољопривреду

обрачунате вриједности пољопривредне производње (аутпут), средстава која се користе у пољопривредној производњи (инпут) и осталих елемената економских рачуна за пољопривреду

Извјештај о засијаним површинама у јесењој сјетви - стање 15. децембра (ПО-21а, ПО-21б)

подаци о засијаним површинама на крају јесење сјетве

Извјештај о оствареним приносима јужног воћа (ПО-34а, ПО-34б)

показатељи о броју стабала, оствареним приносима и преради јужног воћа

Извјештај о оствареним приносима касних усјева, воћа и винограда - стање 10. новембра (ПО-33а, ПО-33б)

показатељи о оствареним приносима касних усјева, воћа и винограда

Извјештај о оствареним приносима раних усјева и воћа и очекиваним приносима важнијих касних усјева - стање 15. августа (ПО-32а, ПО-32б)

показатељи о пожетим површинама и оствареним приносима раних усјева и воћа

Извјештај о површинама и засадима на крају прољећне сјетве - стање 31. маја (ПО-22а, ПО-22б)

показатељи о површинама под усјевима на крају прољећне сјетве, броју воћних стабала и чокота винове лозе

Извјештај о површинама по катастарским општинама (ПО-22 пом)

показатељи о земљишним површинама.

Мјесечни извјештај о активностима инкубаторских станица (ПО-Ј/М)

показатељи о броју насађених јаја и броју увезених и излежених пилића према типу употребе

Мјесечни извјештај о клању стоке у кланицама (ПО-52а и ПО-52б)

показатељи о клању стоке у кланицама, подаци о броју закланих грла стоке, тежини живе и заклане стоке, вриједност радмана

Мјесечни извјештај о прикупљању крављег млијека и производњи млијечних производа (ПО-М-МП/М)

показатељи о прикупљеним количинама млијека, цијенама млијека, садржају масти и протеина у млијеку и оствареној мјесечној производњи млијечних производа

Мјесечни извјештај о промету пољопривредних производа на пијацама (ТРГ-13)

подаци о количинама и просјечној цијени пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама од стране породичних пољопривредних газдинстава

Мјесечни извјештај о цијенама средстава која се користе у пољопривредној производњи

елементарни индекси цијена средстава која се користе у пољопривредној производњи, пондерисани индекси цијена по групама средстава која се користе у пољопривредној производњи, пондерисани индекси цијена на нивоу укупних средстава која се користе у пољопривредној производњи

Обрачун сточарске производње

показатељи о билансу стоке, броју условних грла, оствареном прирасту и производњи меса

Тромјесечни извјештај о откупу производа пољопривреде од породичних пољопривредних газдинстава (ТРГ-31)

подаци о количинама, вриједности и просјечној цијени откупљених пољопривредних производа

Тромјесечни извјештај о продаји сопствених производа пољопривреде, шумарства и рибарства (ПО-ТРГ-33)

подаци о количинама, вриједности и просјечној цијени продатих производа пољопривреде, шумарства и рибарства

Тромјесечни извјештај о цијенама пољопривредних производа

елементарни индекси цијена пољопривредних производа, пондерисани индекси цијена по групама производа, пондерисани индекси цијена на нивоу укупне пољопривредне производње

ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТАВА

 

Анкета о потрошњи домаћинстава (АПД)

просјечни мјесечни издаци за потрошњу по домаћинству, по категорији издатака, типу насеља, категорији издатака, по статусу текуће активности и запослењу носиоца домаћинства, релативна линија сиромаштва по прилагођеном члану домаћинства, величина и јаз сиромаштва, проценат сиромашних појединаца, карактеристике стамбеих јединица, трајна потрошна добра у домаћинствима по типу домаћинства

ПРАВОСУЂЕ

 

Статистика малољетних лица према којима је правноснажно завршен кривични поступак (Статистички листић, образац СК-4)

број малољетних оптужених и осуђених лица разврстаних по: полу, старости, раније изреченим кривичним санкцијама, притвору, кривичном дјелу, оштећењу имовине, дјелима у стицају, врстама одлуке и разлозима, изреченим кривичним санкцијама, мјерама безбједности, породичним приликама, о оштећеним лицима, трајању поступка

Статистика малољетних лица против којих је поднесен извјештај о почињењу кривичног дјела (СК-3)

број пријављених малољетних лица разврстаних по: полу, старости, школској спреми, раније изреченим мјерама или санкцијама, врстама кривичних дјела, оштећењу имовине, дјелима у стицају, начину подношења кривичне пријаве, врстама одлуке и разлозима, подацима о породичним приликама, трајању поступка

Статистика пунољетних лица прeма којима је завршен извјештај о почињењу кривичног дјела (СК-1)

број пунољетних познатих и непознатих учинилаца кривичног дјела, према којима је завршен извјештај о почињењу кривичног дјела, познати учиниоци кривичних дјела разврстани по: полу, старости, главама кривичних дјела, примијењеном закону, години извршења дјела, оштећењу имовине, начину подношења кривичне пријаве, врстама одлуке и разлозима, дужини притвора, дужини трајања поступка од подношења пријаве до окончања поступка

Статистика пунољетних оптужених лица против којих је правноснажно завршен кривични поступак (СК-2)

број оптужених и осуђених лица према: полу и старости, брачном стању, школској спреми, ранијим осудама, притвору, врсти кривичног дјела, општини извршења дјела, броју дјела у  стицају, одлукама и разлозима суда, изреченим казнама, мјерама безбједности, имовинској користи, броју жртава по полу, старости, држављанству

РАД (ПЛАТЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ)   
 Анкета о радној снази (АРС-1)  стопа активности, стопа запослености, стопа незапослености, радно способно становништво по старосним групама, школској спреми и полу, запослени према групама подручја дјелатности, статусу у запослењу и полу, незапослени према трајању незапослености и полу, број неактивних лица у радно способном становништву 
Извјештај о запосленим и платама запослених (РАД-1 март, РАД-1 септембар) број запослених укупно, према дјелатностима, полу, квалификацијама, старосним групама, облику својине, висини просјечне плате након опорезивања (нето плате); просјечна годишња бруто и плата након опорезивања (нето плата) по полу, по степену стручне спреме предвиђене за обављање одређених послова у претходној години и по дјелатностима; остала новчана примања; подаци о исказаним потребама за запошљавањем 
Извјештај о предузетницима и запосленима код њих (РАД-15) број предузетника и лица запослених код њих, по полу и дјелатностима
Истраживање о трошковима рада (ТР) подаци о нивоу и структури трошкова рада послодавца по основу ангажовања радне снаге
Мјесечни извјештај о евидентираним незапосленим лицима број незапослених лица по полу, образовању и старосним групама
Мјесечни извјештај о запосленима и платама запослених (РАД-1) просјечне мјесечне исплаћене бруто плате и плате након опорезивања (нето плате) по подручјима дјелатности; номинални и реални индекси плата након опорезивања (нето плата) по подручјима дјелатности; подаци о исказаним потребама за запошљавањем

САОБРАЋАЈ

 

Годишњи извјештај о друмском саобраћају (СА/Г-11)

подаци о превозним средствима по врстама, превозу путника и путничким километрима, превозу робе и тонским километрима по врсти робе, набавка и утрошак горива и мазива

Годишњи извјештај о жељезничком саобраћају (СЖ/Г-11)

укупна дужина пруга, превозна средства по врстама и капацитетима, превоз путника у унутрашњем и међународном превозу (број путника и путнички километри), превоз робе (тоне и тонски километри), набавка и утрошак погонског горива и мазива

Годишњи извјештај о промету жељезничких станица (СЖ/Г-12)

број отпутовалих путника, утовар и истовар робе по врстама пошиљки и робе на жељезничким станицама

Годишњи извјештај о промету на аеродромима (СВ/Г-21)

саобраћајни капацитети на аеродромима, промет домаћих и страних авиона на аеродромима, промет путника и терета у унутрашњем и међународном саобраћају по земљама, утрошак електричне енергије, горива и мазива

Годишњи извјештај о ПТТ средствима, мрежи и услугама - поштански саобраћај (ПТТ/Г-11)

подаци о поштанским средствима, поштанском промету у домаћем и међународном саобраћају по врстама услуга

Годишњи извјештај о путевима и мостовима (СА/Г-41)

подаци о дужини путне мреже по врсти путева и привредном значају, броју и дужини мостова

Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила

број први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила по типу возила

Регистрована друмска моторна и прикључна возила

укупан број регистрованих друмских моторних и прикључних возила по типу возила, годинама старости за ниво Републике Српске и укупан број регистрованих друмских моторних и прикључних возила по типу возила,  по општинама

Саобраћајне незгоде на путевима

број саобраћајних незгода на друмовима према врсти, посљедицама, узроцима, околностима и учесницима (возила, возачи, пјешаци и путници) на путевима.

Тромјесечни  извјештај о друмском превозу путника

индекс друмског превоза путника

Тромјесечни  извјештај о друмском превозу робе (СА/Т-11)

индекс друмског превоза робе

Тромјесечни извјештај о градском и приградском превозу путника (СА/Т-11)

индекс градског и приградског превоза путника

Тромјесечни извјештај о жељезничком саобраћају (СЖ/Т-11)

индекс превоза путника и робе у жељезничком саобраћају

Тромјесечни извјештај о промету на аеродромима (СВ/Т-21)

индекси промета путника и робе на аеродромима.

Тромјесечни извјештај ПТТ промета - поштански саобраћај (ПТТ/Т-11)

индекс поштанског промета у домаћем и међународном саобраћају (писмоносне пошиљке, број пакета).

Тромјесечно истраживање о граничном промету теретних моторних возила (СА-ГП/ТГ)

подаци о граничном промету теретних моторних возила

Тромјесечно истраживање о путничком граничном промету (СА-ПГП/Т)

тромјесечни показатељи о граничном промету (путника и возила) на нивоу Републике Српске

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 

Годишњи извјештај домова за дјецу и омладину (СЗ-20)

број корисника и број запослених у домовима за дјецу и омладину

Годишњи извјештај о корисницима додатка на дјецу (ДД)

број корисника додатка на дјецу и број дјеце по категоријама корисника

Годишњи извјештај о корисницима и облицима социјалне заштите (СЗ-1)

број малољетних и пунољетних корисника социјалне заштите.

Годишњи извјештај о старатељству, хранитељству и усвојењима (СЗ-1а)

број корисника стављених под старатељство, број корисника у хранитељским породицама, број усвојене дјеце, према старости и полу

Годишњи извјештај установа социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину (СЗ-30)

број корисника и број запослених у установама социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину

Годишњи извјештај установа социјалне заштите за одрасла инвалидна лица (СЗ-40)

број корисника и број запослених у установама социјалне заштите за одрасла инвалидна лица

Годишњи извјештај установа социјалне заштите за старија лица (СЗ-52)

број корисника и број запослених у установама социјалне заштите за старија лица

Годишњи извјештај центара за социјални рад и служби социјалне заштите за општине које немају центар за социјални рад (СЗ-61)

број запослених радника и број интервенција у центрима и службама социјалне заштите

Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите (ESSPROS)

подаци о финансијским примицима и издацима из области социјалне заштите у Републици Српској, учешће социјалних издатака у бруто домаћем производу, укупан износ накнада приказан кроз шеме, функције, ризике и потребе социјалне заштите

СПОЉНА ТРГОВИНА

 

Индекс јединичних вриједности  увоза и извоза

индекс јединичних вриједности увоза и извоза на основу детаљних података о спољнотрговинским робним трансакцијама Републике Српске укупно, по подручјима и областима Класификације дјелатности, по секторима Стандардне међународне трговинске класификације - СМТК

Промет робе са иностранством

индекс вриједности извезене/увезене робе, извоза и увоза робе према земљи одредишта односно поријекла, царинској тарифи (Хармонизовани систем - ХС),  подручјима и областима Класификације дјелатности, секторима и одсјецима Стандардне међународне трговинске класификације - СМТК, статистичким процедурама, главним индустријским групацијама према економској намјени - ГИГ, економским групацијама земаља

СТАНОВНИШТВО

 

Гендер једнакост и равноправност

подаци и показатељи разврстани по полу објављени у оквиру резултата редовних статистичких активности

Попис становништва, домаћинстава и станова

подаци о броју и карактеристикама становништва, домаћинстава и стамбених јединица

Процјене становништва

процијењен број укупног становништва за ниво Републике, градова и општина, процијењен број становника по полу и старости

Статистика закључених бракова (ДЕМ-3)

број закључених бракова према пребивалишту младожење, старости, ранијем брачном стању и реду брака, највишој завршеној школи, активности, просјечна старост невјесте и младожење при закључивању брака, општа стопа нупцијалитета

Статистика пресељења становништва - унутрашње миграције

број особа које су извршиле промјену пребивалишта, према полу и старости

Статистика разведених бракова (РБ-1)

број разведених бракова према посљедњем мјесту заједничког становања, трајању брака, реду брака, броју рођене дјеце у овом браку, броју издржаване дјеце из овог брака, општа стопа диворцијалитета

Статистика рођених (ДЕМ-1)

број живорођених и мртворођених према полу, пребивалишту мајке, реду рођења, помоћи при породу, старости мајке и оца, просјечна старост мајке приликом рођења дјетета, општа стопа наталитета

Статистика умрлих (ДЕМ-2)

број умрлих према пребивалишту, полу, старости, брачном стању, узроку смрти, врсти насилне смрти, општа стопа морталитета

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Производња статистике пословања страних подружница (Inward FATS)

број страних подружница у Републици Српској, број запослених, промет, додата вриједност по факторским трошковима, вриједност производње и трошкови запослених

Структурне пословне статистике (СПС)

број предузећа, број предузетника, број запослених лица, промет, додата вриједност по факторским трошковима и трошкови запослених и индикатори - промет по запосленом лицу, додата вриједност по запосленом лицу, учешће додате вриједности у вриједности производње, трошкови рада по запосленом и стопа профитабилности

ТУРИЗАМ

 

Мјесечни извјештај о туристима и ноћењима (ТУ-11)

доласци и ноћења домаћих и страних туриста по врсти туристичког мјеста и по Класификацији дјелатности

ЦИЈЕНЕ

 

Индекс цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту

индекс цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту за ниво подручја и ниво области по PRODCOM листи

Индекс цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту

индекси цијена произвођача индустријских производа чија реализација се остварује на страном тржишту, за еуро и не-еуро зону

Индекси потрошачких цијена и хармониозовани индекси потрошачких цијена

индекси потрошачких цијена према главним категоријама Класификације по намјени потрошње (COICOP) за ниво одјељка, групе и за ниво класе; просјечне цијене изабраних производа и услуга

Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа

укупни индекс цијена произвођача индустријских производа OPI (Output Price Index)

ШУМАРСТВО

 

Годишњи извјештај о грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији (ШУМ-61)

подаци о шумским газдинствима према намјени, саобраћајницама, превозним средствима, машинама и прикључним уређајима за искориштавање шуме, потрошњи горива, мазива и електричне енергије

Годишњи извјештај о искориштавању државних (ШУМ-21) и приватних шума (ШУМ-23)

подаци о сјечи дрвета у државним и приватним шумама, посјеченој дрвној маси по типовима шуме и врстама дрвећа

Годишњи извјештај о ловству (ЛОВ-11)

подаци о бројном стању дивљачи, запосленим радницима, ловачким зградама и објектима, ловцима и ловиштима

Годишњи извјештај о подизању и гајењу шума (ШУМ-41)

подаци о вјешташком пошумљавању по врстама дрвећа, начину пошумљавања и врсти површина, утрошеног садног и сјетвеног материјала, њези и мелиорацији државних и приватних шума

Годишњи извјештај о промјенама у површини шума (ШУМ-13)

показатељи о промјенама у површини државних и приватних шума

Годишњи извјештај о штетама од пожара у приватним шумама (ШУМ-52)

подаци о узроцима настанка пожара, средствима утрошеним за заштиту шума, штете од пожара у приватним шумама

Годишњи извјештај о штетама у државним шумама (ШУМ-51)

подаци о штетама по типовима шуме, посјечена дрвна маса по узроцима штете, износ/висина штете у државним шумама

Мјесечни извјештај о производњи шумских сортимената (ШУМ-22)

вриједности производње, продаје, стање залиха шумских сортимената

Тромјесечни извјештај о оствареној вриједности продаје и просјечној цијени шумских сортимената (ШУМ-33)

показатељи о кретању цијена на тржишту дрвних сортимента