Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на август 2019. године у просјеку су ниже за 2,8% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 2,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,8%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 1,3%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,3%, док су цијене енергије као и цијене нерајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2020. године у односу на јул 2020, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 6,2%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 4,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,3%.


По областима индустријске производње, у августу 2020. године у односу на јул 2020. године остварен је раст цијена у областима: вађење руда метала 8,7%; производња хемикалија и хемијских производа 1,5%; производња електричне опреме 0,5%; производња прехрамбених производа 0,3%; вађење осталих руда и камена, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,1%.


Пад цијена у августу 2020. године у односу на јул 2020. године забиљежен је у областима: остала прерађивачка индустрија 4,2%; производња моторних возила, приколица и полуприколица, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала по 4,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,7%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,6%; производња базних метала 0,3%; производња коже и производа од коже и производња осталих производа од неметалних минерала по 0,2%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у августу 2020. године у односу на јул 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ