Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, у просјеку су ниже за 0,3%, у односу на августу 2019. године ниже су за 0,8% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 1,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, цијене енергије у просјеку су ниже за 0,5%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 1,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 2,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња коже и производа од коже 3,8%; производња одјеће 2,9%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,5%; производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 1,3%; поправка и инсталација машина и опреме 1,2%; вађење руда метала 0,2%.


Пад цијена у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, забиљежен је у областима: вађење угља и лигнита (мрког угља) 7,3%; Производња хемикалија и хемијских производа 2,0%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,9%; производња папира и производа од папира 0,6%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,4%; производња осталих производа од неметалних минерала, производња базних метала по 0,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%; вађење осталих руда и камена, производња текстила 0,1%.


У преосталих тринаест области индустријске производње, цијене су у августу 2020. године у односу на јул 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ