Секторска класификација институционалних јединица

 

Републички завод за статистику Републике Српске објављује листу институционалних јединица (пословних субјеката) који се региструју у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске", број 67/13). Листа је урађена у складу са методологијом Европског система рачуна 2010 (European System of Accounts - ESA 2010) и Приручником о дефициту и дугу сектора државе (Manual on Government Deficit and Debt - MGDD). Оквир за формирање листе институционалних јединица је Статистички пословни регистар, са стањем активности на дан 31.12.2022. године.

 

У оквиру IPA 2012 Twinning Projekta, Републички завод за статистику Републике Српске je, у сарадњи са Агенцијом за статистику БиХ као и Федералним заводом за статистику БиХ, имплементирао активности у вези са увођењем секторске класификације институционалних јединица.

 

Институционалне јединице се класификују у припадајуће секторе и подсекторе и служе искључиво за статистичке потребе. Институционалне јединице  распоређене су у сљедеће секторе:

 

- Нефинансијски сектор (S.11),
- Финансијски сектор (S.12),
- Сектор општа држава (S.13),
- Сектор домаћинстава (S.14),
- Сектор непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима (S.15),
- Сектор иностранство (S.2).

 

Приликом додјељивања одговарајућег секторског или подсекторског кода некој институционалној јединици коришћени су расположиви подаци из Статистичког пословног регистра, статистичких истраживања, административних извора и  сл. Коришћењем различитих извора података може доћи до појаве неконзистентности података о пословним субјектима, а посебно оних који се односе на структуру власништва.

 

Уколико пословни субјекат сматра да додјељени код институционалног сектора не одговара стварном стању, неопходно је да Републичком заводу за статистику Републике Српске  достави додатне информације  те евентуално  затражи измјену  додјељеног секторског кода.

 

Са веб-сајта Републичког завода за статистику можете преузети:

 

Методолошка објашњења о Секторској класификацији институционалних јединица, као и

 

Листа пословних субјеката разврстаних према Секторској класификацији институционалних јединица, на дан 31.12.2022.