Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на јул 2019. године у просјеку су ниже за 2,8% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 1,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,3%, цијене интермедијарних производа више су за 0,9%, цијене енергије у просјеку су ниже за 2,5%, цијене нерајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,4%, а цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2020. године у односу на јун 2020, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 4,6%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,2%, док су цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 0,4%.


По областима индустријске производње, у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године остварен је раст цијена у: вађењу руда метала 6,5%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица 4,4%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 3,1%; производњи електричне опреме 2,0%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја, производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,3%; производњи пића 0,1%.


Пад цијена у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године забиљежен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,8%; производња хемикалија и хемијских производа 1,8%; производња коже и производа од коже 1,3%; производња базних метала 0,5%; производња машина и опреме д.н., прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала по 0,4%; производња прехрамбених производа 0,3%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ