Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јун 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, у просјеку су ниже за 0,5%, у односу на јун 2019. године ниже су за 3,0% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 2,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, цијене нерајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,1%, цијене интермедијарних производа као и цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,6%, цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,3% и цијене енергије ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јуну 2020. године у односу на мај 2020, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже су за 12,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,3% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,2%.


По областима индустријске производње, у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године остварен је раст цијена у областима: производња коже и производа од коже 1,5%; производња пића, производња осталих производа од неметалних минерала по 0,2%; вађење осталих руда и камена, производња хемикалија и хемијских производа, производња базних метала по 0,1%.


Пад цијена у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 12,2%; остала прерађивачка индустрија 2,1%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 1,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%; производња електричне опреме 0,7%; производња машина и опреме Д.Н. 0,3%; производња прехрамбених производа, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња кокса и рафинисаних нафтних производа по 0,2%; вађење руда метала, производња производа од гуме и пластичних маса по 0,1%.


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ