Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, у просјеку су остале непромијењене, у односу на јун 2019. године у просјеку су више за 0,3% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 0,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,3%, цијене капиталних производа више су за 0,2%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,3%, док су цијене енергије, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,6%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена су ниже за 0,5%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, као и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 2,0%; производња електричне опреме 1,2%; поправка и инсталација машина и опреме 0,7%; вађење осталих руда и камена, производња прехрамбених производа по 0,5%.


Пад цијена у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, забиљежен је у областима: производња коже и производа од коже 8,5%; производња одјеће 2,8%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,7%; производња папира и производа од папира 1,2%; вађење руда метала 1,0%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,8%; производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,2%; производња производа од гуме и пластичних маса, производња базних метала, производња машина и опреме по д.н. 0,1%.


У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ