Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2020. године у односу на април 2020. године, у просјеку су више за 0,1%, у односу на мај 2019. године ниже су за 2,8% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 1,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у мају 2020. године у односу на април 2020. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,3%, цијене енергије више су за 0,2%, цијене нерајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у мају 2020. године у односу на април 2020, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,2%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже су за 3,3% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 2,1%.


По областима индустријске производње, у мају 2020. године у односу на април 2020. године остварен је раст цијена у: производњи моторних возила, приколица и полуприколица 4,2%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,8%; производњи пића 0,5%; производњи прехрамбених производа 0,4%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,2%; производњи базних метала, производња електричне опреме по 0,1%.


Пад цијена у мају 2020. године у односу на април 2020. године забиљежен је у областима: вађење руда метала 3,2%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,3%; производња хемикалија и хемијских производа 3,0%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,1%; производња коже и производа од коже 0,8%; производња осталих производа од неметалних минерала, производња машина и опреме Д.Н. по 0,5%; вађење осталих руда и камена, производња намјештаја по 0,1%.


У преосталих седам области индустријске производње, цијене су у мају 2020. године у односу на април 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ