Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, у просјеку су остале на истом нивоу. У односу на март 2019. године ниже су за 2,1% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 0,8%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 3,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 1,4%, цијене интермедијарних производа у просјеку ниже су за 0,4%, док су цијене енергије као и цијене нерајних производа за широку потрошњу ниже за по 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2020. године у односу на фебруар 2020, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,9%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,8% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 13,4%.


По областима индустријске производње, у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године остварен је раст цијена у: производњи моторних возила, приколица и полуприколица 8,7%; производњи електричне опреме 4,5%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 2,0%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,9%; производњи машина и опреме Д.Н. 1,0%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,9%; производњи намјештаја 0,4%; производњи прехрамбених производа 0,1%.


Пад цијена у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године забиљежен је у областима: вађење руда метала 17,0%; производња производа од гуме и пластичних маса 1,2%; производња пића 1,0%; производња коже и производа од коже 0,4%; производња базних метала 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње, цијене су у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ