Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, у просјеку су ниже за 0,1%, у односу на март 2019. године у просјеку су више за 0,1% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 0,3%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, цијене капиталних производа као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за по 0,3%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2%, док су цијене енергије, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале непромијењене.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 1,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,6%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су ниже за 0,2%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, забиљежен је раст цијена у: производњи коже и производа од коже 2,6%; производњи осталих производа од неметалних минерала 1,9%; производњи одјеће 1,3%; производњи папира и производа од папира 0,9%; штампању и умножавању снимљених записа 0,7%; вађењу осталих руда и камена 0,5%; производњи хемикалија и хемијских производа, производња машина и опреме д.н. по 0,1%.


Пад цијена у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, забиљежен је у областима: производња базних метала 2,3%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,5%; вађење руда метала 1,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,2%; поправка и инсталација машина и опреме 0,9%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,7%; производња прехрамбених производа 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња готових металних производа, осим машина и опреме по 0,2%; производња електричне опреме 0,1%.


У преосталих једанаест области индустријске производње, цијене су у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ