Тромјесечни бруто домаћи производ, четврто тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у четвртом тромјесечју 2019. године у односу на четврто тромјесечје 2018. године има стопу раста од 2,6%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2019. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (J) Информације и комуникације за 7,5%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 6,4%, (F) Грађевинарство за 5,3% и (К) Финансијске дјелатности и  дјелатности осигурања за 4,3%, док је реално мања у подручјима (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 3,2%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија  за 3,9%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ