Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на фебруар 2019. године више су за 1,4% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 0,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,5%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,4% док су цијене енергије као и цијене трајних производа за широку потрошњу ниже за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 0,7%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине више су за 0,4%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,3%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,8%; вађење руда метала 1,7%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,9%; производња текстила 0,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,4%.


Пад цијена у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, забиљежен је у областима: штампање и умножавање снимљених записа 4,2%; производња коже и производа од коже 2,0%; производња базних метала 1,5%; производња прехрамбених производа 1,2%; производња електричне опреме 1,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%; вађење осталих руда и камена 0,7%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,6%; производња папира и производа од папира 0,3%; производња пића, производња хемикалија и хемијских производа, производња намјештаја 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ