Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јануар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године, у просјеку су ниже за 0,1% и у односу на јануар 2019. године ниже су за 0,5%. 

 

Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,7%, цијене капиталних производа су више за 0,3%, цијене енергије у просјеку су ниже за 1,1%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,4% и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 0,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,1%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године остварен је раст цијена у областима: производња електричне опреме 5,2%; вађење осталих руда и камена 4,8%; производња коже и производа од коже 4,1%; производња прехрамбених производа 1,5%; остала прерађивачка индустрија 1,3%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,5%; производња папира и производа од папира 0,1%.  

 

Пад цијена у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године забиљежен је у областима: производња хемикалија и хемијских производа 5,3%; производња базних метала 3,0%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,1%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,8%; производња текстила 0,3%; производња намјештаја 0,1%.

 

У преосталих девет области индустријске производње цијене су у јануару 2020. године, у односу на децембар 2019. године у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ