Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године у просјеку су остале непромијењене, а у односу на јануар 2019. године у просјеку више су за 2,5%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,2%, цијене енергије су више за 0,1%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,2%, док су цијене капиталних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале непромијењене.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јануару у 2020. године у односу на децембар 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су  ниже за 0,1%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромијењене.

 

По областима индустријске производње, у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године, забиљежен је раст цијена у: производњи коже и производа од коже 5,2%; производњи електричне опреме 4,2%; вађењу осталих руда и камена 2,3%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,0%, штампању и умножавању снимљених записа 1,2%; осталој прерађивачкој индустрији 0,4%; производњи хемикалија и хемијских производа, производњи готових металних производа, осим машина и опреме по 0,3%; поправци и инсталацији машина и опреме 0,2%; производњи прехрамбених производа, преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала, производњи кокса и рафинисаних нафтних производа по 0,1%.   

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ