Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, децембар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године, у просјеку су остале непромијењене, а у односу на децембар 2018. године у просјеку више су за 1,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,5%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,7%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,1%, док су цијене енергије у просјеку остале непромијењене.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у децембру у 2019. године у односу на новембар 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 3,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,8% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године, забиљежен је раст цијена у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,8%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,9%; производња коже и производа од коже 1,5%; производња прехрамбених производа 0,4%; вађење осталих руда и камена, производња хемикалија и хемијских производа, производња намјештаја по 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња осталих производа од неметалних минерала по 0,1%.


Пад цијена у децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године забиљежен је у областима: производња електричне опреме 4,1%; производња базних метала 3,1%; поправка и инсталација машина и опреме 1,6%; вађење руда метала 1,4%; производња папира и производа од папира 0,8%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,3% и производња машина и опреме Д.Н. 0,1%.


У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у децембру 2019. године у односу на новембар 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ