Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у трећем тромјесечју 2019. године у односу на треће тромјесечје 2018. године има стопу раста од 3,1%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у трећем тромјесечју 2019. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 6,7%, (F) Грађевинарство за 5,8%, (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 5,7% и (А) Пољопривреда, шумарство и риболов за 5,6%, док је реално мања у подручјима (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 2,3%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 3,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ