БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2019.

 

Статистички билтен „Животна средина" је публикацијаРепубличког завода за статистику која корисницима пружа увид у низдиректних и индиректних података о стању животне средине у РепублициСрпској.