Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, новембар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, у просјеку су ниже за 0,5%, у односу на новембар 2018. године више су за 0,5% и у односу на децембар 2018. године више су за 0,9%. 


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,7%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 1,7%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,8%, док су цијене енергије као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу. 


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 1,6%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више за 1,4%, а цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,6%. 


По областима индустријске производње, у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године остварен је раст цијена у областима: остала прерађивачка индустрија 10,4%; производња пића 6,8%; производња коже и производа од коже 2,2%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,6%; вађење руда метала 1,5%; производња прехрамбених производа, производња машина и опреме д.н. 0,9%; вађење угља и лигнита (мрког угља), производња намјештаја по 0,1%. 


Пад цијена у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године забиљежен је у областима: производња моторних возила, приколица и полуприколица 4,0%; производња електричне опреме 3,4%; производња папира и производа од папира 2,4%; производња хемикалија и хемијских производа 1,4%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,2%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; производња базних метала 0,4%; вађење осталих руда и камена 0,1%. 


У преосталих шест области индустријске производње цијене су у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ