Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, новембар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године, у просјеку су више за 0,1%, у односу на новембар 2018. године ниже су за 1,1%, а у односу на децембар 2018. године више су за 1,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у новембру 2019. године, у односу на октобар 2019. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,9%, цијене капиталних производа више су за 0,1%, цијене интермедијарних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку су ниже за 0,2%, док су цијене енергије у просјеку остале непромијењене.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у новембру у 2019. године у односу на октобар 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,3%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,8%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 0,3% и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале непромијењене.


По областима индустријске производње, у новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња осталих производа од неметалних минерала 1,7%; производња одјеће 1,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; производња прехрамбених производа 0,6%; производња коже и производа од коже 0,5%; поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године, забиљежен је у областима: вађење осталих руда и камена 1,8%; производња папира и производа од папира 1,0%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,9%; производња хемикалија и хемијских производа 0,7%; производња базних метала 0,6%; вађење руда метала 0,5%; производња намјештаја, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала по 0,3%; производња текстила, производња производа од гуме и пластичних маса, производња готових металних производа осима машина и опреме по 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ