Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, октобар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године у просјеку су више за 0,1%, у односу на октобар 2018. године ниже су за 1,0%, а у односу на децембар 2018. године више су за 1,4%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, цијене енергије и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,3%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,3%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,2%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу остале непромијењене.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у октобру у 2019. године у односу на септембар 2019. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,5%, цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација више су за 0,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 8,1% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су ниже за 0,2%.

 

По областима индустријске производње, у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, забиљежен је раст цијена у: вађењу угља и лигнита (мрког угља) 4,0%; производњи основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 3,5%; производњи базних метала 1,8%; производњи пића 1,3%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,0%; производњи и снабдијевању електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,4%; производњи намјештаја 0,3%; вађењу руда метала, производњи папира и производа од папира и производњи  рачунара, електронских и оптичких производа  по 0,1%.

 

Пад цијена у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 8,1%; производња коже и производа од коже 3,2%;  производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,4%; производња хемикалија и хемијских производа 1,2%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,1%; производња одјеће 0,9%; поправка и инсталација машина и опреме 0,8%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,5%; производња прехрамбених производа 0,3%; вађење осталих руда и камена, производња машина и опреме по Д.Н. 0,1%.      

 

У преосталих осам области индустријске производње, цијене су у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ