Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, октобар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, у просјеку су остале на истом нивоу, у односу на октобар 2018. године више су за 0,7% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,3%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,2%, цијене капиталних производа, као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене енергије у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 3,0%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 0,2% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,1%.  

 

По областима индустријске производње, у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године остварен је раст цијена у: вађењу руда метала 3,4%; производњи пића, преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала по 0,5%; вађењу осталих руда и камена, производњи базних метала по 0,3%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.  

 

Пад цијена у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године забиљежен је у областима: производња  рачунара, електронских и оптичких производа 4,0%; производња електричне опреме 1,1%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%; производња хемикалија и хемијских производа 0,8%; производња коже и производа од коже 0,6%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,4%; производња прехрамбених производа 0,3%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,2%; вађење угља и лигнита (мрког угља); производња папира и производа од папира, производња намјештаја по 0,1%.   

 

У преосталих шест области индустријске производње, цијене су у октобру 2019. године у односу на септембар 2019. године у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ