Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на септембар 2018. године ниже су за 0,1%, а у односу на децембар 2018. године више су за 1,3%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2019. године у односу на август 2019. године цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,5%, цијене енергије више су за 0,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 1,2%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,5% и цијене интермедијарних производа ниже су за 0,3%.  

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2019. године у односу на август 2019. године цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,4%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 3,3% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,4%.  

 

По областима индустријске производње, у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године остварен је раст цијена у: вађењу руда метала 2,8%; вађењу осталих руда и камена као и производњу хемикалија и хемијских производа по 1,0%; производња машина и опреме Д.Н. 0,4%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,2%.  

 

Пад цијена у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 3,3%; производња коже и производа од коже 2,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме, као и производња електричне опреме по 1,6%; производња папира и производа од папира 0,7%; производња пића, прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала по 0,5%; производња базних метала 0,2% и производња осталих производа од неметалних минерала 0,1%.   

 

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у септембру 2019. године у односу на август 2019. године у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ