Тромјесечни бруто домаћи производ, друго тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у другом тромјесечју 2019. године, у односу на друго тромјесечје 2018. године, има позитивну стопу раста од 2,4%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у другом тромјесечју 2019. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 6,0%, (А) Пољопривреда, шумарство и риболов за 5,4%, (J) Информације и комуникације  за 4,7% и (К) Финансијске дјелатности и  дјелатности осигурања за 4,5%, док је реално мања у подручјима (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 4,0%, а од тога у подручју (C) Прерађивачка индустрија за 6,9%.   

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ