Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2019.

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2019. године у односу на јул 2019. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на август 2018. године више су за 0,4% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,2%.  

 

Посматрано по намјени потрошње, у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,5%, цијене интермедијарних производа, цијене капиталних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,5%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у августу 2019. године у односу на јул 2019. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 2,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,1%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 2,9%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку су остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у августу 2019. године у односу на јул 2019. године, забиљежен је раст цијена у областима: вађење угља и лигнита (мрког угља) 5,2%; производња  рачунара, електронских и оптичких производа 3,1%; вађење руда метала 1,6%; производња коже и производа од коже, производња кокса и рафинисаних нафтних производа по 1,0%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња базних метала 0,2%; производња намјештаја 0,1%.

 

Пад цијена у августу 2019. године у односу на јул 2019. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,9%; производња одјеће 1,6%; производња папира и производа од папира 0,9%; производња хемикалија и хемијских производа 0,6%; производња прехрамбених производа 0,5%; вађење осталих руда и камена 0,4%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,2%; производња текстила 0,1%. 

 

У преосталих тринаест области индустријске производње цијене су у августу 2019. године у односу на јул 2019. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ