Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, у просјеку су ниже  за 0,2%, док су у односу на август 2018. године више за 0,3% и у односу на децембар 2018. године више за 1,5%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,7%, цијене интермедијарних производа и цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за по 0,2%, цијене енергије ниже су за 0,1%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 6,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,1%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године остварен је раст цијена у областима: производња пића 6,7%; производња папира и производа од папира 0,9%; производња електричне опреме 0,6%.   

Пад цијена у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,8%; производња коже и производа од коже 1,5%; производња хемикалија и хемијских производа 1,2%;  вађење угља и лигнита (мрког угља), производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња намјештаја по 0,1%.

 

У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ