Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2019.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на јул 2018. године више су за 0,8% и у односу на децембар 2018. године више су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 3,0%, цијене капиталних производа више су за 1,1%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,7%, цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 0,4% и цијене енергије у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 0,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 1,4% и цијене подручја (B) Вађење руда и камена су ниже за 1,3%.


По областима индустријске производње, у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године остварен је раст цијена у: осталој прерађивачкој индустрији 2,1%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 1,2%; производњи коже и производа од коже, производњи намјештаја 1,1%; производњи прехрамбених производа 0,9%; производњи електричне опреме 0,7%; производњи пића 0,5%.


Пад цијена у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године забиљежен је у областима: вађење руда метала 1,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,4%; производња папира и производа од папира 0,8%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња базних метала по 0,2%; производња хемикалија и хемијских производа, производња машина и опреме д.н. 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ